ДОДАТОК С_Загальні умови договорів на постачання товарів

ДОДАТОК С_Загальні умови договорів на постачання товарів

 

ДОГОВІР ПОСТАВКИ №

 

м. Мукачево                                                                                        «__» ________ 20__ року

 

_________________________________________________ (надалі іменується «Постачальник»), який діє на підставі ______________________________________________________________________________, з однієї сторони, та Міжнародний Фонд Охорони Здоров’я та Навколишнього Середовища “Регіон Карпат” NEEKA (МФОЗНС “Регіон Карпат” NEEKA), що є юридичною особою, яка діє окремо від УВКБ ООН; діє як незалежна організація зі своєю структурою управління; та не представляє УВКБ ООН при укладенні договору, в особі директора Пірчак Альберта Ілліча, який діє на підставі Статуту (надалі іменується «Покупець»), а разом – „Сторони”,  уклали Даний Договір про таке.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Постачальник зобов’язується в порядку та на умовах, передбачених Даним Договором, передати у власність Покупцеві товар згідно затвердженої специфікації, а Покупець зобов’язується в порядку та на умовах, передбачених даним Договором, прийняти та оплатити цей товар.

1.2. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що поставляється, а також вартість товару відображаються у видаткових накладних.

1.3 Закупівля товару буде проводитися в рамках здійснення проекту «Надання правової та соціальної допомоги біженцям та шукачам притулку в Закарпатті».

  1. УМОВИ ПОСТАВКИ

2.1. Постачальник зобов’язується поставити товар відповідно до специфікації на закупівлю товарів Додаток А, та цінової пропозиції Додаток В, по тендеру ____________________, у кількості, відповідно до потреб замовника. Додаток А та Додаток В є невід’ємними частинами Даного Договору.

2.2. Товар передається покупцеві на протязі десяти днів з дня підписання даного Договору.

2.3. Доставка товару – за рахунок та транспортом Постачальника.

  1. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Покупець оплачує товар за ціною, що вказується у видаткових накладних. Ціна товару не може відрізнятися від ціни, зазначеної в тендерній документації.

3.2. Покупець зобов’язується оплатити товар протягом п’яти банківських днів з моменту отримання та прийняття товару.

  1. ТАРА, УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ ТОВАРУ

4.1. Товар відпускається Покупцю в тарі (упаковці), яка забезпечує збереження товару під час його транспортування і зберігання згідно з вимогами державних стандартів, технічних умов (або згідно з домовленістю Сторін).

  1. 5. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

5.1. Приймання товару по кількості та якості здійснюється на складі Покупця.

5.2. Якщо під час приймання-передачі товару не було виявлено жодних відхилень по якості або кількості, то товар вважається прийнятим.

5.3. Покупець має право заявити про приховані недоліки поставленого товару протягом п’яти  календарних днів з моменту прийому товару. У такому разі Покупець письмово повідомляє про це Постачальника. Уповноважений представник Постачальника зобов’язаний прибути до Покупця протягом п’яти календарних днів з дати отримання Постачальником такого повідомлення (не враховуючи часу, необхідного для проїзду) для огляду товару та складання двостороннього акту.

5.4. Порушення Покупцем строків та умов, вказаних у п. 5.3. цього Договору є підставою для відмови в обміні та поверненні поставленого товару.

5.5. У випадку поставки неякісного або некомплектного товару Покупець має право вимагати заміни або усунення недоліків. Підставою для заміни або усунення недоліків є відповідний акт, підписаний уповноваженими представниками сторін. Постачальник зобов’язаний замінити неякісний товар на товар належної якості або усунути виявлені недоліки протягом десяти днів з дати підписання відповідного акту.

  1. 6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

6.1. Постачальник зобов’язаний включати гарантію на товари, відповідно до їх характеристик та специфікацій та дотримуватися гарантійних зобов`язань.

 

  1. 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з Даного Договору, Сторона несе відповідальність, визначену Даним Договором та/або чинним в Україні законодавством.

7.1.1. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання Даного Договору.

7.2. Сторона, що порушила Даний Договір, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним діянням сприяла настанню або збільшенню збитків.

7.3. Сплата Стороною визначених Даним Договором та/або чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов’язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору, у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов’язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

7.4. Сплата Стороною штрафних санкцій та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов’язку виконати Даний Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

  1. 8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з Даного Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

  1. 9. ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками.

9.2. Строк Даного Договору спливає „__” ________ 20__ року.

9.3. Сплив строку Даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії.

9.4. Якщо інше прямо не передбачено Даним Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у Даний Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється угодою про внесення змін (доповнень) до Даного Договору.

9.5. Зміни у Даний Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної угоди, якщо інше не встановлено у самій угоді, Даному Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9.6. Якщо інше прямо не передбачено Даним Договором або чинним в Україні законодавством, Даний Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється відповідною угодою.

9.7. Даний Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної угоди, якщо інше не встановлено у самій угоді про розірвання, Даному Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9.8. Сторони дають згоду один одному на використання їх персональних даних для виконання господарських зобов’язань по даному Договору та підтверджують, що з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» ознайомлені.

 

  1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

________________________________                                   _____________________________

 

________________________________                                   _____________________________

________________________________                                   _____________________________

________________________________                                   _____________________________

________________________________                                   _____________________________

________________________________                                   _____________________________

________________________________                                   _____________________________

 

____________________(                  )                                      _______________(                    )

Підпис                                                                                       Підпис

Январь 15, 2018

Метки:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *